Zasady realizacji i finansowania wyjazdów studentów   w roku akademickim 2016/2017, w ramach Programu Erasmus +   z dofinansowaniem PO WER

Studenci zakwalifikowani w roku 2016/2017 na wyjazd w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne" jak i „dodatek socjalny” z budżetu PO WER.

Dofinansowanie z PO WER może być przyznane:  

 - studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktyki, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni,

- studentom niepełnosprawnym wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę.

Wyjazdy studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego oraz studentów niepełnosprawnych finansowanych z budżetu Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. W programie Erasmus+ będą one miały status wyjazdów z „dofinansowaniem zerowym”.

Do otrzymania dofinansowania będą uprawnione następujące osoby:

 1. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wyjeżdżający na studia i/lub praktykę (studenci otrzymujący stypendium socjalne w uczelni macierzystej):
 • Uczelnia uznaje, że student kwalifikuje się do przyznania dodatku socjalnego jeśli pobiera stypendium socjalne w chwili aplikowania na wyjazd do instytucji przyjmującej.  
 • Ewentualny drugi terminu definiujący uprawnienia do dodatku socjalnego uczelnia uzależnia od posiadania wolnych środków po ich zabezpieczeniu na wyjazdy zaakceptowane w pierwszym terminie.  
 • Uczelnia ustala, że w celu udokumentowania prawa do otrzymywania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni, zobowiązuje studenta do złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tego prawa w terminie do 30 dni od daty, w której odbyła się komisja kwalifikacyjna. 
 • Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego.
 • Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego. Uczelnia może jednak przyznać „dodatek socjalny”, o ile będzie w stanie zachować zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.
 • Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego i zdecyduje o wypłacie na przedłużony okres mobilności „wsparcia indywidualnego”, to ma obowiązek wypłacić także „dodatek socjalny”.
 • Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w wysokości 853 zł na miesiąc.
 • Uczestnicy uprawnieni do „dodatku socjalnego” otrzymują  ryczałt na koszty utrzymania w wysokości ustalonej, zgodnie z wytycznymi w załączniku III do umowy finansowej podpisanej między FRSE a uczelnią.
 • Zasady realizacji mobilności oraz zasady naliczania oraz rozliczania wsparcia indywidualnego powiększonego o dodatek socjalny są takie same jak dla kategorii budżetowej „wsparcie indywidualne” w programie Erasmus+.
 • Uczelnia podejmuje wszelkie inne decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Warunkami”. Przy podejmowaniu decyzji uczelnia ma obowiązek zagwarantować równe traktowanie wszystkim studentom – uczestnikom wyjazdów znajdującym się w takiej samej sytuacji.
 • Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” wynosi odpowiednio:

 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia   lub na praktykę z prawem do „dodatku   socjalnego”

Grupa   1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,   Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 - Belgia,   Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg,   Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541   PLN

Grupa   3 - Bułgaria, Estonia,FYROM(była   republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja,   Węgry

2118   PLN

 

      2. Studenci niepełnosprawni: Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do FRSE, po uzyskaniu opinii Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i akceptacji Prorektora, któremu podlega program Erasmus+. Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością (czyli kwota dodatkowa do stawek ryczałtowych powiązanych z okresem pobytu stypendialnego) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.  

Uczelnia zobowiązuje się  przestrzegać zasady równości szans i niedyskryminacji studentów - kandydatów na wyjazdy stypendialne.

Uczelnia zobowiązuje się przestrzegać  wytycznych dotyczących projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Są to stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, Edycja.2”

 • Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studentów niepełnosprawnych wyjeżdżającego na studia lub na praktykę wynosi odpowiednio:

Kraj

Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

Grupa   1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,   Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 - Belgia,   Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg,   Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa   3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa,   Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb   osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z   wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty,   aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na   podstawie dowodów finansowych

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka bezpieczeństwa