Rekrutacja:

 1. Student po zalogowaniu może wybrać dwie lub trzy uczelnie spośród dostępnej oferty macierzystego wydziału, zgodnie z kierunkiem studiów i może być mu przyznany tylko jeden wyjazd.
 2. Po złożeniu wniosku aplikacyjnego w systemie student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku aplikacyjnego obejmującego zaświadczenie o znajomości języka obcego, uzupełnionego o średnią ocen (za ostatnie 4 semestry studiów w AWF w Krakowie).
 3. Wniosek należy złożyć do Biura Rektora AWF do ostatniego dnia prowadzonej rekrutacji. Studenci dysponujący potwierdzeniami spełnienia pozostałych kryteriów (udział w kołach naukowych i organizacjach studenckich uczelni, osiągnięcia naukowe, regularny udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim) proszeni są o dołączenie ich do wniosku aplikacyjnego.
 4. Dalsza procedura kwalifikacyjna prowadzona jest na wydziałach, które mogą przeprowadzać dodatkowe rozmowy ze studentem,  a skład Komisji rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie dla każdego wydziału przez Dziekana Wydziału.
  Po zakończonym procesie rekrutacyjnym zostają ogłoszone wyniki rekrutacji wraz z listami kandydatów oraz z informacją o przyjętej 7 dniowej procedurze odwoławczej. Organem odwoławczym jest Komisja ds. Programu Erasmus+ powoływana przez Prorektora ds. Studenckich. Kwalifikacja wydziałowa jest ostateczna, jednakże decyzję finalną o przyjęciu studenta na studia zagraniczne podejmuje uczelnia przyjmująca.
 5. W przypadku rezygnacji studentów z list podstawowych, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych.
 6. Uczelnia przechowuje przez okres kolejnych pięciu lat pełną dokumentację przeprowadzonej rekrutacji.

Po zakwalifikowaniu na wyjazd:

 Należy przygotować odpowiednie dokumenty, które należy dostarczyć do Biura Rektora najpóźniej 14 dni przed datą składania dokumentów w uczelni przyjmującej:

• Learning Agreement Studies - WYJAZDY NA STUDIA

• Learning Agreement Traineeships - WYJAZDY NA PRAKTYKI

 • Transcript of Records – jeśli wymagany przez uczelnię partnerską dokumenty właściwe dla danej uczelni partnerskiej

UBEZPIECZENIE

Studenci wyjeżdżający na studia i na praktykę zobowiązani są uzyskać dokument uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i obowiązkowo ubezpieczyć się  (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Należy dostarczyć umowę z nr polisy/nr referencyjnym, nazwą ubezpieczyciela oraz okresem ważności.

Każdy student zobowiązany jest do ubezpieczenia kosztów leczenia. Studenci proszeni są o dostarczenie kopii karty EKUZ oraz ksero ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą oraz OC.

Zaleca się studentom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.

KONTO

Należy założyć konto walutowe, na które będzie przelewany grant w EUR (konieczne jest dostarczenie potwierdzenia z banku założenia konta lub umowy  z bankiem)

 • nr rachunku w formacie IBAN oraz nr SWIFT/BIC oraz oświadczenie-załącznik.

 Studenci pobierający stypendium socjalne podają rachunek PLN (+ potwierdzenie z banku założenia konta lub umowę  z bankiem)

 • nr rachunku w formacie IBAN oraz nr SWIFT/BIC)

PODANIE DO DZIEKANA

Należy także napisać podanie do Dziekana w sprawie zgody na realizacje wybranych przedmiotów  podając wybrane przedmioty w uczelni zagranicznej (za m.in. 30 ECTS) i wskazując na te, które student realizowałby  w AWF w Krakowie. Decyzję w tej sprawie należy dostarczyć do Biura Rektora.

Na podstawie powyższych danych sporządzana jest umowa pomiędzy uczelnią a  studentem, którą to umowę student podpisuje przed wyjazdem.

TESTY JĘZYKOWE

Wszyscy studenci są zobowiązani do napisania testów językowych przed wyjazdem oraz po powrocie. Wynik testu nie dyskwalifikuje studenta z wyjazdu.

Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów-uczestników Akcji 1-Mobilność Edukacyjna, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów. Uczestnik mobilności wypełnia:

 • pierwszy test: po zakwalifikowaniu przez instytucję wysyłającą, przed rozpoczęciem mobilności;
 • drugi test: na zakończenie mobilności;

 Licencje na kursy językowe online są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi.

 • licencje na kurs językowy można przyznać jedynie tym studentom, których dotyczy obowiązkowy test biegłości językowej;
 • kurs językowy dostępny jest tylko i wyłącznie w takim języku w jakim student zdawał test biegłości językowej;

Student - uczestnik mobilności podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności z instytucją wysyłającą zobowiązuje się do:

 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do instytucji wysyłającej;
 • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka bezpieczeństwa